Pracuję legalnie!

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, która realizowana była w latach 2017-2019. Jej zadaniem było podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana była do pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).


Cele kampanii:

 • Propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w szarej strefie i przyjmujących ofertę pracy nielegalnej;
 • Uświadomienie pracującym korzyści wynikających z wykonywania pracy legalnie oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie;
 • Piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
 • Informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

Tło kampanii:

Potrzebę realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej uzasadniały doświadczenia z działalności kontrolno-nadzorczej PIP realizowanej w obszarze legalności zatrudnienia. Wpisywały się one w ogólny kontekst działań służb publicznych, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk i procesów ekonomicznych, które określa się mianem szarej strefy gospodarki. Wyniki kontroli PIP prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.

Przesłanie kampanii

  Komunikacja do odbiorców:
 • Zatrudnienie w formie stosunku pracy jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Daje gwarancje wynikające z ubezpieczenia wypadkowego /rentowego/i emerytalnego: zabezpieczenie finansowe przynajmniej na minimalnym poziomie w sytuacji wypadku, poważnej choroby, osiągnięcia wieku emerytalnego, zabezpieczenie rodziny w sytuacji śmierci najbliższej osoby.
 • Zatrudnienie legalne jest standardem w relacjach pracy i w relacjach na wolnym rynku. Pracując/zatrudniając legalnie jestem profesjonalistą, uczciwym człowiekiem, dobrym obywatelem, mam czyste sumienie.
 • Jeśli nie wiesz, jak zatrudniać legalnie (w tym jak zatrudniać cudzoziemców) – Państwowa Inspekcja Pracy pomoże Ci uzyskać niezbędne informacje: możesz skorzystać z bezpłatnej oferty informacyjnej, publikacji i porad prawnych.

 • Oczekiwana reakcja:

 • Skorzystanie z informacji na temat legalności zatrudniania oferowanej przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Weryfikacja istniejących w firmie rozwiązań dotyczących zatrudnienia.
 • Usunięcie nieprawidłowości: zawarcie umów na piśmie, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, zastąpienie umów cywilnoprawnych umowami o pracę tam, gdzie mamy do czynienia z cechami stosunku pracy.

Porozumienie między Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 lipca 2018 r. dotyczące zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej Pracuję legalnie w latach 2017 – 2019