Obowiązki pracodawcy

Najważniejsze obowiązki pracodawcy wobec pracownika wynikające z art. 22 § 1 Kodeksu pracy dotyczą obowiązku zatrudniania pracownika oraz obowiązku wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę.

Obowiązek zatrudniania oznacza umożliwienie pracownikowi faktycznego wykonywania pracy w danym zakładzie pracy na zasadach określonych w umowie o pracę. Obowiązek wypłacania wynagrodzenia za pracę wiąże się ściśle z zakazem korzystania z pracy nieodpłatnej. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Obowiązki pracodawcy zostały wyszczególnione w Kodeksie pracy (np. w art. 94 Kp), mogą wystąpić również w innych aktach prawnych np. regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym lub umowie o pracę. Większość nałożonych na pracodawcę powinności dotyczy całego okresu trwania stosunku pracy, ale niektóre powstają jeszcze przed jego zatrudnieniem np. skierowanie pracownika na badania wstępne.

OBOWIĄZKI PRACODAWCA ZWIĄZANE Z NAWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY

Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o pracę na piśmie. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Pracodawca ma obowiązek nowo zatrudnionego pracownika zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zaś w czasie trwania stosunku pracy odprowadzać terminowo składki na te ubezpieczenia.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY Z ZAKRESU BHP

 1. Przeszkolić pracownika z zakresu bhp (art. 2373 Kp);
 2. Skierować pracownika na badania wstępne (art. 229 § 1 Kp);
 3. Poinformować o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2 Kp);
 4. Zaznajomić pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez niego prac (art. 2374 § 1 Kp).
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRACODAWCY
 1. Zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami (art. 94 pkt 1 Kp).
 2. Informować pracownika o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3-33 Kp):
  • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

  a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, dodatkowo:

  • o porze nocnej,
  • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
  • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 3. Zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy (art. 1043 Kp) lub z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 Kp.
 4. Udostępnić tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu (art. 941 Kp).