PRACA TYMCZASOWA

Forma zatrudnienia, w której agencja pracy tymczasowej – pracodawca kieruje osobę zatrudnioną do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Stosunek prawny zawierany jest zatem pomiędzy trzema podmiotami.

RODZAJE ZATRUDNIENIA

W agencji pracy tymczasowej można wykonywać pracę na podstawie:

 • umowy o pracę na czas określony;
 • umowy prawa cywilnego (zlecenie, dzieło, umowa agencyjna).

W pracy tymczasowej nie obowiązują limity umów na czas określony (nie więcej niż 3 umowy na czas określony i maksymalnie 33 miesięczny okres zatrudnienia na podstawie umowy lub umów na czas określony).

Nie ma zatem ograniczeń co do liczby umów na czas określony, jakie można zawrzeć z pracownikiem tymczasowym.

WAŻNE!

Agencje pracy tymczasowej często proponują kandydatom do pracy tymczasowej zawarcie umowy cywilnoprawnej. Należy zwrócić uwagę, czy umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostały zawarte jedynie dla pozoru. Jeśli zatrudnienie posiada cechy charakterystyczne stosunku pracy, wówczas można dochodzić ustalenia stosunku pracy przed sądem pracy lub wystąpić do PIP. Do najważniejszych cech stosunku pracy należą:

 • wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz zatrudniającego podmiotu i pod jego kierownictwem;
 • osobisty charakter pracy;
 • wyznaczone przez podmiot zatrudniający miejsce i czas wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie.

Prace zakazane pracownikom tymczasowym a także osobom świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych:

 • prace szczególnie niebezpieczne - w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
 • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
 • tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;
 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

PROCEDURA ZATRUDNIENIA TYMCZASOWEGO (uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej przed zawarciem umowy z pracownikiem tymczasowym)

Zatrudnienie pracownika tymczasowego wymaga dokonania pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem w zakresie warunków wykonywania pracy tymczasowej oraz kwestii mających wpływ na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy.

Przedmiot uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem, dla których wymagana jest forma pisemna obejmuje:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.