Wydawnictwa - Pracuję legalnie!

Legalność zatrudnienia cudzoziemców
Jarosław Cichoń

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby powierzyć pracę cudzoziemcowi? Jak uzyskać zezwolenie na zatrudnienie? Czy obcokrajowcy w Polsce mają takie same prawa pracownicze jak obywatele polscy? Jakie przywileje przysługują osobom posiadającym Kartę Polaka? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą w broszurze pracodawcy, którzy chcieliby zatrudnić obywateli obcych państw zgodnie z prawem.

Legalność zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców i pracowników
Anna Kaczmarczyk Monika Bugaj-Wojciechowska

Kompleksowy poradnik dotyczący zagadnień z zakresu zatrudniania. Jak powinna być skonstruowana umowa o pracę? Komu i ile urlopu przysługuje? Jak rozliczać czas pracy i prowadzić dokumentację pracowniczą? Jak sporządzić regulamin pracy i wynagradzania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w nowo wydanej broszurze.

Praca tymczaoswa
Agnieszka Jaroszek

Praca w wakacje.

4. Ulotka zawiera informacje dla uczniów i studentów, którzy planują pracować w czasie wakacji, w tym zasady zatrudniania młodocianych oraz zawierania umów cywilnoprawnych i z agencją pracy tymczasowej.

Rozwiązywanie umów o pracę
Luiza Kotowska

W ulotce zaprezentowano zasady rozwiązywania umów o pracę i wynikające z tego obowiązki stron stosunku pracy, omówiono przypadki wygaśnięcia stosunku pracy, warunki wypowiadania umów, wzajemne roszczenia. Zawiera przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
Agnieszka Mamot

W publikacji zawarto zagadnienia dotyczące obowiązków, jakie prawo nakłada na pracodawcę w zakresie bhp – w tym obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pierwszej pomocy, utworzenia służby bhp, analizowania przyczyn wypadków przy pracy. Zaprezentowano także zasady odpowiedzialności wykroczeniowej.

Prawa pracownika w zakresie bhp
Luiza Kotowska

W publikacji zawarto zagadnienia dotyczące obowiązków, jakie prawo nakłada na pracownika w zakresie bhp – w tym konieczność poddawania się szkoleniom i badaniom lekarskim, dbałość o właściwy stan maszyn, procedurę powiadamiania przełożonego o wypadku.

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
Luiza Kotowska

W publikacji zostały omówione najważniejsze różnice między zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a na umowę zlecenie lub o dzieło.

Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy

W ulotce opisano obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia nowego pracownika, m.in. konieczność poddania badaniom lekarskim i szkoleniu bhp, informowanie o warunkach zatrudnienia i przestrzeganie zasady równego traktowania.

Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy
Agnieszka Mamot

Rozwiązanie stosunku pracy rodzi prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika, których należyte spełnienie gwarantuje zgodne z prawem zakończenie współpracy. W ulotce opisano m.in. zasady sporządzania dokumentacji dla byłego pracownika, wypłacania odpraw i odszkodowań dla obu stron stosunku pracy.

Odpowiedzialność materialna pracownika
Luiza Kotowska

11. W ulotce zaprezentowano zasady odpowiedzialności materialnej na zasadach ogólnych oraz za mienie powierzone, wyznaczania granicy szkody, współodpowiedzialności kilku osób za szkodę lub zmniejszenia i wyłączenia odpowiedzialności czy obniżenia odszkodowania.

Pracownik młodociany
Agnieszka Mamot

Zasady zatrudniania pracowników w wieku 16-18 lat, szczególna ochrona, obowiązki stron, uprawnienia urlopowe młodocianego, prace dozwolone i wzbronione, łączenie pracy z nauką, przepisy o zatrudnieniu dzieci.