Skip to main content
Baner - informacje o kampanii legitna praca
Baner - informacje o kampanii - legitna praca

Kampania Państwowej Inspekcji Pracy "Legitna praca"


Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) prawdopodobieństwo poważnego wypadku w pracy jest wyższe w przypadku osób w wieku 18–24 lata niż starszych pracowników. Młodsi pracownicy mogą być narażeni na złe warunki pracy, prowadzące do rozwoju chorób zawodowych jeszcze w młodości lub na późniejszym etapie życia. Młodym pracownikom może brakować doświadczenia, a często również dojrzałości fizycznej i psychicznej. Nie zawsze traktują oni poważnie zagrożenia. Wśród innych czynników, które narażają młodych ludzi na większe ryzyko, można wymienić:

    • niedostateczne umiejętności i przeszkolenie,
    • brak świadomości swoich praw i obowiązków pracodawcy,
    • brak pewności siebie, aby wyrażać swoje opinie i egzekwować prawa,
    • lekceważenie przez pracodawców konieczności zapewnienia młodym pracownikom dodatkowej ochrony.

W trosce o młodych pracowników Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła w 2022 r. ogólnopolską kampanię społeczną „Legitna praca”. Jest ona adresowana przede wszystkim do uczniów i studentów, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Cele kampanii:

Upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dot. zatrudniania
Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy
Informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu
Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego

Główne działania:

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach wyższych
Działania w mediach upowszechniające wśród młodzieży wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp
Konkursy wiedzy z dziedziny prawa pracy
Wydawnictwa edukacyjne i inicjatywy popularyzacyjne, jak targi, dni kariery
Seminaria, konferencje, spotkania informacyjne – przy współudziale partnerów