Informacje dla pracodawców i pracowników

Pracuję legalnie!

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, która była realizowana w latach 2017 - 2019. Jej zadaniem było podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana była do pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy).

Wyniki kontroli PIP prowadzonych w tym obszarze zagadnień wskazują, że wykonywanie pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jedne z najistotniejszych (obok niewypłaconych wynagrodzeń i wypadków związanych z pracą) problemów polskiego rynku pracy.

Więcej...

PRACA TYMCZASOWA

Forma zatrudnienia, w której agencja pracy tymczasowej – pracodawca kieruje osobę zatrudnioną do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Stosunek prawny zawierany jest zatem pomiędzy trzema podmiotami. Więcej

Kontrole legalności zatrudnienia

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 26,7 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W kontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 683 tys. osób, w tym 221 tys. (32%) na podstawie umów cywilnoprawnych, a ponad 6 tys. prowadziło działalność gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie). Działania kontrolne inspektorów pracy ukierunkowane były na ujawnienie przypadków nielegalnego powierzania pracy przez podmioty działające w szczególności w tych sektorach, w których – na podstawie wyników kontroli z lat ubiegłych oraz monitoringu PIP, przewidywano wysokie ryzyko naruszeń prawa.

Więcej

Materiały kampanii

W tym miejscu znajdą Państwo materiały użyte podczas kampanii:

  • Logotypy
  • Plakaty
  • Banery internetowe
  • Infografiki
  • Spoty radiowe
  • Wkładka do prasy lokalnej
Więcej

Kampania prowadzona jest pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerzy kampanii